GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

„Prevádzkovateľom“ je Beáta IžvoltováGuruTravel.

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracovávané, prípadne tiež za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné obecne záväzne právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a pod.)

Hlavným účelom pre spracovanie osobných údajov je pre účel obsiahnutý vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli t.j. ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atď.

Pre tento účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo kontaktná adresa, štátna príslušnosť, číslo cestovného dokladu, dátum a miesto jeho vydania, dátum platnosti, telefónne číslo, emailová adresa, údaje o špecifických požiadavkách.

 

Osobné údaje firma Beáta IžvoltováGuruTravel  neposkytne tretím osobám, s výnimkou cestovných kancelárií, v mene ktorých ste uzatvorili Zmluvu o sprostredkovaní zájazdu a s výnimkou komerčných poisťovní, v mene ktorých ste uzatvorili Zmluvu o sprostredkovaní cestovného poistenia.

 

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že: Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 

Právo na prístup

  • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na nápravu

  • Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

  • Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

  • Máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

  • Máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať

  • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy o sprostredkovaní zájazdu). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

  • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo odvolať súhlas

  • Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že využijete právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť telefonicky na linke: +421 902 685 577, poslaním e-mailu na adresu: info@gurutravel.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: J. Palkoviča 81/14, 020 01 Dolné Kočkovce.

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.