Obchodne podmienky

Zriaďovateľ  internetovej stránky www.gurutravel.sk je

Beáta Ižvoltová – GuruTravel
cestovná agentúra
sídlo: J. Pálkoviča 81/14, 020 01 Dolné Kočkovce

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica 2015/003653-2
Číslo živnostenského registra: 330-22153
Fakturačné údaje:  IČO: 48118508  DIČ: 1045353529
Bankové spojenie: VUB SK 79 0200 0000 0035 0018 1251

Kontakt: tel. 0902 68 55 77
Email:  cagurutravel@gmail.com

Záujemca, ktorý požiada o pravidelné zasielanie ponuky dovolenky súhlasí, že jeho emailová adresa bude uložená v databázovom systéme cestovnej agentúry GuruTravel  výlučne na účely zasielania emailov s ponukami cestovných kancelárií na uvedenú emailovú adresu.

E-mailová adresa bude uchovaná po dobu 5 rokov od zadania odberateľom alebo poslednej aktualizácie odberateľom, alebo kým ju odberateľ sám nedeaktivuje s použitím samoobslužného systému prípadne inak vhodne doručenou požiadavkou.

Odberateľ potvrdzuje, že zadaná emailová adresa predstavuje názov emailového konta, ku ktorému má ako majiteľ alebo disponent užívateľské práva.

Zásady pre ochranu súkromia

Cestovná agentúra GuruTravel  získava a spracúva osobné údaje klientov (objednávateľa a cestujúcich) výlučne v súlade s čl. 5 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a to na základe zákonného dôvodu, uzatvorenia zmluvného vzťahu – zmluvy o cestovných službách, zmluvy o obstaraní zájazdu a poistnej zmluvy.

Osobné údaje poskytnuté klientom, ktoré smerujú k uzatvoreniu zmluvy o cestovných službách, poistnej zmluvy alebo zmluvy o obstaraní zájazdu spracúva cestovná agentúra GuruTravel ako sprostredkovateľ na základe zmluvy alebo písomného poverenia s príslušnou cestovnou kanceláriou alebo poisťovňou. Cestovná agentúra GuruTravel ako sprostredkovateľ poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej cestovnej kancelárii a poisťovni.

V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu sú zmluvy, emailová korešpondencia prípadne iné dokumenty (nutné pre uzatvorenie zmluvy), ktoré si vymenili klient a sprostredkovateľ – Cestovná agentúra GuruTravel uchovávané do posledného dňa, do ktorého je možné aby si jedna zo strán zmluvného vzťahu mohla uplatniť námietku premlčania na všeobecnom súde SR.

Objednávateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť poskytnutých osobných údajov. Objednávateľ je povinný na vyžiadanie preukázať, že osobné údaje cestujúcich získal s ich písomným súhlasom.